Team Centraal

Team Centraal is bedoeld voor (semi) residentiële teams die zich willen versterken in de team samenwerking.
De teams zijn de afgelopen jaren steeds zelfsturender of zelf organiserend geworden; ze maken een eigen ontwikkelplan, formuleren hun eigen doelen en stellen de te behalen resultaten vast. Het MT en de betrokken gedragswetenschappers faciliteren dit plan. De beleving eigenaar van het plan te zijn en zelf invloed te kunnen hebben op de plannen, verschilt per persoon en per team. Over de teams kan in het algemeen gezegd worden dat ze goed in staat zijn plannen en afspraken te maken. Het vasthouden aan de afspraken en elkaar daar op aanspreken verloopt echter soms moeizaam Dit lijkt samen te hangen met het ontbreken van heldere afspraken over wie de uitvoering van het plan bewaakt. In dit ondersteuningstraject besteden we met de teams aandacht aan het effectief en efficiënt vormgeven, uitvoeren en evalueren van hun eigen plannen.

Daarnaast werken de teamleden van de verblijfsteams in hun dagelijks werk intensief samen. Zij zorgen gezamenlijk voor een klimaat op de groep waar jongeren zich kunnen ontwikkelen en de gezinsdoelen behaald kunnen worden. Deze intensieve samenwerking vraagt voortdurend om afstemming, vertrouwen, openheid, jezelf en de ander goed kennen. Omdat dit niet vanzelfsprekend is, is het zaak dat teams hier geregeld aandacht aan besteden. Zoals er in gezinnen communicatiepatronen tussen gezinsleden ontstaan, gebeurt iets vergelijkbaars in een team pedagogisch medewerkers. Met elk team exploreren we de bestaande communicatiepatronen en de taak- en rolverdeling tussen teamleden die daarmee samenhangen. De bedoeling hiervan is het team te begeleiden bij het versterken en benutten van effectieve vormen van communicatie en het bijstellen van de patronen in het team waar dat wenselijk lijkt.

Algemene doelen van dit traject:
• Verbeteren teamsamenwerking en teamprocessen zijn verbeterd ten behoeve van de gezamenlijke doelstelling: een optimaal pedagogisch klimaat voor de jongeren die in de groepen verblijven.
• De teamleden beschouwen zichzelf als eigenaar en bewaker van de ontwikkelplannen die zij zelf opstellen en handelen daarnaar.
• De teamleden nemen ieder de verantwoordelijkheid voor het eigen aandeel in de teamsamenwerking en geven elkaar hier op een constructieve wijze feedback op.
• De teamleden zijn op de hoogte van elkaars sterke en aandachtspunten en weten elkaars capaciteiten te benutten.
• De teamleden reflecteren met elkaar op hun professionele handelen
• Gedragswetenschappers en MT ondersteunen dit proces en hanteren een passende ondersteunings- en leiderschapsstijl

Deze bovenstaande algemene doelen werken we per team nader uit in teamdoelen die specifiek voor het team in kwestie gelden.

Algemene opzet Team centraal:

Startbijeenkomst: Pi Research bespreekt met het team wat de specifieke vraag en doelen zijn. Wat lukt er nu al goed en wat zijn de wensen tot verandering ten aanzien van de teamsamenwerking.
Observeren uit eerste hand: Aanwezig zijn bij een teamvergadering met de bedoeling een beeld te vormen van de samenwerking en communicatie in het betreffende team.
Begeleiden van bijeenkomsten over samenwerking: Afhankelijk van de gestelde doelen worden de onderwerpen vastgesteld. Onderwerpen die hoogst waarschijnlijk voorbij komen zijn: zelfsturing, wat betekent dit voor mij handelen?, besluitvorming, positie in het team, patronen in omgang met elkaar, accepteren van verschillen, veiligheid in samenwerking, feedback geven. We sluiten de bijeenkomsten af met een Concrete Aanzet tot Beweging: Elk teamlid werkt tussen de bijeenkomsten door aan zijn/haar eigen goede voornemens.
De bijeenkomsten worden voor- en nabesproken met de betrokken gedragswetenschapper.
Coachen van de coaches: Het begeleiden van de gedragswetenschappers en het MT wordt parallel aan de teambijeenkomsten vormgegeven. Hoe zien zij zelfsturing van de teams, wat vraagt dit van hun manier van begeleiden. De onderwerpen die hierboven staan genoemd bij de teambijeenkomsten, zullen ook in deze samenstelling voorbij komen.

Meer informatie?
Neem contact op met e.tacq@piresearch.nl of 06-28989593

Basistraining Gezin Centraal ambulant hulpverleners januari 2018

Eind januari 2018 start er wederom een zesdaagse basistraining Gezin Centraal voor ambulant hulpverleners. Je kan je vanaf nu opgeven. De data zijn 30 januari, 13 februari, 9 maart, 30 maart, 24 april en een terugkomdag op 3 juli. De trainingsdagen zijn van 9.30 uur tot 15.00 uur, locatie De Bascule-PI Research in Duivendrecht.

Wat zeggen deelnemers over deze training? Goede afwisseling tussen theorie en praktijk. Mooie zinvolle technieken gezien, geoefend en ervaren. Boeiend en inspirerend, zowel de lesstof als de inbreng met elkaar. Meer bewust worden van eigen vaardigheden.

Aanmelden?Meer informatie? mail naar info@gezincentraal.nl of neem contact op met Ella Tacq 06 28959593  GezinCentraal_6 daagse folder

Samenwerking PI Research-Gezin Centraal

Op 1 september hebben wij – PI Research en Gezin Centraal – een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarmee Gezin Centraal onderdeel is geworden van PI Research. We zien dit als een verrijking voor beide organisaties en verwachten dat we op deze manier nog beter en efficiënter kunnen inspelen op jullie vragen en wensen.

Waarom deze samenwerking?
De aanleiding voor dit besluit vormt onze gezamenlijke ambitie om de bijdrage van Gezin Centraal aan de Nederlandse jeugdsector te verbreden en te verstevigen. In de verkennende gesprekken hebben we veel gemeenschappelijkheid in visie en aanpak kunnen vaststellen, waardoor een keuze voor nauwere samenwerking voor de hand lag.
Door de integratie van Gezin Centraal in PI Research ontstaat er een kruisbestuiving tussen Gezin Centraal en de verschillende methodieken en interventies van PI Research. Naar ons idee zal dit de verbinding en de wederzijdse beïnvloeding tussen ontwikkelaars en trainers van diverse pluimage bevorderen en een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit en de relevantie van de afzonderlijke programma’s, dus ook van Gezin Centraal.

Wat verandert er, wat levert het op?
Het Kenniscentrum Gezin Centraal is onderdeel geworden van PI Research en twee van de drie medewerkers – Renske van Bemmel en Ella Tacq – zijn bij PI Research in dienst gekomen. Arjan Bolt zal als zelfstandig ondernemer met ons samenwerken. De maatschap Buro Bolt wordt opgeheven.
De nieuwe constructie biedt mogelijkheden om de kenmerkende werkwijze van Gezin Centraal in de gehele breedte van de jeugd- en gezinshulp op grotere schaal te implementeren en toe te passen. Tegelijk verwachten we flexibeler en meer op maat te kunnen werken, mede doordat er meer samenhang en verbinding ontstaat tussen de verschillende interventies.

Wat blijft hetzelfde?
Renske van Bemmel en Ella Tacq blijven eindverantwoordelijk voor Gezin Centraal en alle eerder vastgelegde trainings- en coachingstrajecten blijven op dezelfde manier doorlopen. De samenwerking met Praktikon rond het monitoren van kwaliteit bij Gezin Centraal zetten we onverminderd voort.

Mocht je vragen hebben, dan beantwoorden we die graag.

Met vriendelijke groet,

Renske van Bemmel
Arjan Bolt
Ella Tacq
Gonnie Albrecht, directeur PI Research

Contactgegevens: PI Research, Rijksstraatweg 145, 1115 AP Duivendrecht, 020 6501501 www.piresearch.nl, e.tacq@piresearch.nl | r.vanbemmel@piresearch.nl

Het coachingsgesprek

Teamcoaching is een belangrijk onderdeel van onze methodiek. Het in teamverband reflecteren op je eigen handelen is namelijk een van de belangrijkste werkzame factoren voor effectieve jeugdhulp, zo blijkt uit onderzoek. Filipa Matias, gedragswetenschapper bij Stichting Maashorst, kan dit onderschrijven. Zij coacht de teams van twee 24-uursgroepen en in een van deze behandelgroepen was onlangs een nieuw jongetje gekomen. Hij liet veel grensoverschrijdend gedrag zien, wat voor de meeste teamleden ingewikkeld was; ze voelden zich onzeker in hun handelen en waren erg aan het zoeken hoe ze met hem moesten omgaan. Hoe kon Filipa haar team hierin coachen; welke interventie kon ze het best inzetten?

‘Als eerste ging ik bij mezelf te rade hoe mijn samenwerkingsrelatie met het team was,’ vertelt Filipa. ‘Ik constateerde dat die vooral nog zoekend was. Er waren veel wisselingen geweest en daarbij was er in het team een negatieve spiraal ontstaan. De teamleden letten – bij zichzelf, bij elkaar en bij de kinderen – vooral op wat er niet goed ging. Het was dus belangrijk om te werken aan het ombuigen en doorbreken van die spiraal.

Met die gedachte in mijn achterhoofd heb ik het team voorgesteld om met video-opnamen te gaan werken, waarbij ieder teamlid een opname zou maken van een maaltijdsituatie. Vervolgens bespraken we die opnamen in het team, met de focus op wat er goed ging. Eerst benoemden de teamleden drie krachten die ze bij zichzelf zagen en pas daarna keken ze naar wat er anders kon. Dit leverde bewustwording op; ze zagen wat ze goed deden en ze kregen weer meer vertrouwen in zichzelf. Ook werkte het als een olievlek: ze kregen meer waardering en respect voor elkaar en zagen ook bij de kinderen meer positieve dingen.

Bovendien werden ze erin bevestigd dat ze met hun aanpak van de “moeilijke” jongen op de goede weg zaten. Al voor ze waren begonnen met de video-opnamen hadden ze hem een andere plaats aan tafel gegeven en bij het terugkijken zagen ze dat dit een goede keus was geweest. Hij had letterlijk meer bewegingsruimte wat weer een positieve invloed had op zijn gedrag. De teamleden konden dus tevreden zijn over de interventie die ze hadden ingezet.’

Boekpresentatie … save the date!

Donderdag 29 juni presenteren we de totaal herziene versie van GEZIN CENTRAAL! De verschijning van dit nieuwe en nuttige boek, vieren we graag samen met een ieder die de jeugdhulpverlening een warm hart toedraagt.

De verschijning van dit nieuwe en nuttige boek, vieren we graag samen met een ieder die de jeugdhulpverlening een warm hart toedraagt.

Wanneer:                  29 juni 2017
Hoe laat:                    15.30 uur – 17.30 uur
Waar:                         Portaal, Beneluxlaan 9, Utrecht
Wat:                           Presentatie van een totaal herziene versie van Gezin Centraal

Zet je de datum alvast in je agenda? De officiële uitnodiging volgt binnenkort.
Maar aanmelden kan nu al via: info@gezincentraal.nl
We hopen je dan te zien om, samen met ons, het glas te heffen op deze mijlpaal.

Arjan Bolt, Renske van Bemmel en Ella Tacq.